Khám sức khỏe định kỳ cho công ty là phương pháp kiểm tra và đánh giá sức khỏe của người lao động, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhân viên của mình.  Ý nghĩa của khám sức khỏe doanh nghiệp Hằng năm, hầu hết các công ty đều tổ chức khám...